BUSINESS

CORPORATE GOVERNANCE POLICY

Ethics & Commitment

  • Ethics  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อมูลที่เป็นความลับเป็นข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะ เป็นข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่คู่ค้าและลูกค้าให้ความ เชื่อใจแก่บริษัทฯ ย่อมมีหน้าที่ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่จำเป็นจึงเป็นหน้าที่ของ ผู้ที่ดูแล หรือครอบครองข้อมูลในการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
  • Commitment มาตรฐานการบริการที่ประทับใจ ด้วยราคาที่เป็นธรรมกับคู่ค้า ไม่หยุดพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

Goal

เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพรไทย ให้บริษัท สิกขาดี เป็นที่รู้จัก ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ

Our secret recipe to outstanding product

  • บริษัทสิกขาดี เป็นหนึ่งในไม่กี่โรงงานในประเทศไทย ที่มีห้องระบบปิดเพื่อสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรธรรมชาติเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดสมุนไพร “สด”คุณภาพดี นํามาล้างทําความสะอาด และผ่านการฆ่าเชื้อด้วย Ozone แล้วนำมาอบแห้งด้วยความร้อน (Sterilize)ก่อนจะนําเข้าเครื่องบดผง

  • ผงสมุนไพรคุณภาพดี จะถูกนำมาบ่มด้วยเอทานอลชนิด Food grade ความเข้มข้น 95% v/v กับเทคโนโลยี shorten fermentation ที่ให้ระยะเวลาเทียบเท่ากับการบ่มแบบธรรมดาไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อ ให้สารออกฤทธิ์ในสมุนไพร แตกตัวออกมาได้มากที่สุด

จากนั้นเข้าสู่กระบวนการกลั่น แยกสารออกฤทธิ์ของสมุนไพรแต่ละชนิด ด้วยวิธีการ Evaporation หรือการระเหย แยกเอทานอล และน้ำ จนเหลือเพียงสารสกัดบริสุทธิ์